Wettelijke bepalingen/ Privacybeleid/ Algemene voorwaarden

LPI Belgium wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke schade veroorzaakt ten gevolge informatie die zich op deze Internetsite bevindt of op een site waarnaar verwezen wordt. De gepubliceerde teksten hebben een informatief en documentair karakter.

Het is dus ten stelligste aanbevolen een specialist te raadplegen die zal rekening houden met de verplichtingen en specificaties omtrent uw toepassing.

Privacybeleid

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (omzetting van Richtlijn 95/46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens geeft recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens.

Alle informatie weergegeven in deze site (artikels, dossiers, infobladen, foto’s, logo’s, enz…) vallen onder de nationale en internationale beschikkingen aangaande intellectueel eigendom.

Daarom mag geen enkele van deze inlichtingen gereproduceerd, verdeeld, verspreid, vertaald, verkocht of op enige andere wijze uitgebaat worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LPI Belgium, de uitgevers en/of de auteurs van de tekst(en).

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Alle overeenkomsten gesloten met LPI Belgium worden uitsluitend beheerst door de huidige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van de medecontractant van LPI Belgium.

1.2. De andere clausules gelden slechts voor zover LPI Belgium deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en zijn slechts van toepassing op de overeenkomst in het kader waarin ze zijn genomen. Hieromtrent kan het akkoord van LPI Belgium in geen geval worden afgeleid van de omstandigheid waarin deze de bestelling zou hebben aanvaard zonder in het bijzonder te hebben geprotesteerd tegen de clausules die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de medecontractant.

1.3. De medecontractant van LPI Belgium wordt verondersteld de huidige algemene voorwaarden te aanvaarden alsook de bijzondere voorwaarden door het enkele feit van zijn bestelling, zelfs in het geval van tegenstrijdigheid met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

2. Aanbiedingen en verbintenissen

2.1. De inlichtingen die vermeld zijn in de catalogi, folders en prospectussen van LPI Belgium hebben slechts een indicatieve waarde en verbinden LPI Belgium niet. Deze zullen ten alle tijden en zonder vooropzeg kunnen worden gewijzigd.

2.2. Bij gebrek aan aanwijzingen van een geldigheidsduur, vormen de voorstellen van LPI Belgium geen aanbiedingen en worden ze zonder verbintenis gedaan.

2.3. Elke aanbieding van LPI Belgium is geldig gedurende de termijn vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.

2.4. De tussenpersonen, agenten en ingenieurs van LPI Belgium hebben geen enkele bevoegdheid om deze te verbinden. LPI Belgium is slechts verbonden door bestellingen, voorstellen of verbintenissen die door deze zouden worden gedaan na zijn schriftelijke aanvaarding.

3. Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1. De prijzen zijn netto uitgedrukt. Behoudens andersluidende bepaling zijn alle douanerechten, belastingen of lasten van welke aard ook, alsook de verzendingskosten, de verpakking en de vervoerkosten alsook de verzekeringen en plaatsingskosten van het materiaal ten laste van de medecontractant van LPI Belgium.

3.2. LPI Belgium behoudt zich het recht om de prijs aan te passen, op het moment van de levering, in functie van de wijzigingen aan de wisselkoers en de wijzigingen van de douanerechten, taksen of belastingen waarop de prijs is bepaald. Bovendien zal elke belasting of gelijkaardige nieuwe inhouding die eventueel door de autoriteiten zou worden beslist voor de levering ten laste worden gebracht van de medecontractant van LPI Belgium.

3.3. De voorschotten betaald door de medecontractant van LPI Belgium worden ingehouden op de prijs van de bestelling en vormen geen voorschot waarvan de afstand de partijen zou toelaten zich van de overeenkomst te ontbinden.

3.4. Alle facturen zijn netto betaalbaar op de maatschappelijke zetel van LPI Belgium zonder afhouding noch aftrek binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum van de factuur. Elke overschrijding van deze betalingstermijn is slechts toegelaten na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van LPI Belgium;

3.5. Elke factuur die niet betaald zou zijn binnen de termijn zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest tegen 10 % per jaar opleveren vanaf de datum van het verstrijken van de termijn. Bovendien zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 75 euro ten titel van schadevergoeding.

3.6. De medecontractant van LPI Belgium is niet toegelaten om de betaling op te schorten in geval van betwisting of beroep op de waarborg.

4. Overdracht van eigendom en risico’s

4.1. De eigendom van de goederen blijft behouden aan LPI Belgium zolang de volledige prijs niet werd betaald met inbegrip van de bijbehorende stukken, eventuele kosten, intresten en moratoire kosten.

4.2. Nochtans worden alle risico’s die zouden kunnen bestaan voor de goederen ten laste gelegd van de medecontractant van LPI Belgium vanaf de levering zelfs indien de expeditie franco wordt uitgevoerd;

4.3. De medecontractant van LPI Belgium is niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of deze in pand te geven zolang de volledige prijs niet is betaald op straffe van overtreding van artikel 491 van het Strafwetboek.

5. Verpakking, levering en installatie

5.1. De verpakkingen worden geleverd op verzoek en hun prijs is vastgesteld in functie van het gewicht en de volume van de te verpakken goederen.

5.2. Behoudens andersluidende bepaling worden de goederen geleverd in de magazijnen van LPI Belgium. In geval van andere uitzondering op deze regel gebeurt het vervoer op risico van de medecontractant van LPI Belgium zelfs indien de expeditie franco plaatsvindt.

5.3. De leveringstermijnen die vermeld zijn op de leveringsbonnen worden zuiver indicatief vermeld en vormen geen essentiële voorwaarden van de overeenkomst. Het overschrijden van deze termijn kan in geen geval grond opleveren voor de medecontractant tot ontbinding van de overeenkomst, noch voor schadevergoeding buiten het geval van fraude of zware fout.

5.4. Behoudens andersluidende bepalingen worden de prestaties van de monteurs van LPI Belgium uitgevoerd overeenkomstig met de tarieven van toepassing op het moment van de installatie. De medecontractant van LPI Belgium is gehouden de montagebulletins te ondertekenen en hierop alle opmerkingen te noteren die hij nuttig acht. De bijkomende werken verzocht door de medecontractant van LPI Belgium en de onnodige of opgelegde wachtperiodes voor de monteurs zullen hen in rekening worden gebracht. De laspersen, spanners en ander gereedschap dat ter beschikking wordt gesteld van de medecontractant van LPI Belgium voor de installatie van het materiaal dienen franco te worden teruggezonden naar LPI Belgium van zodra de installatieoperaties zijn beëindigd. De klant is gehouden de nodige hulp en materiaal (stellingen, ladders, enz…) te verschaffen aan de monteurs met het oog op de installatie van het materiaal en teneinde het werk van het personeel niet te vertragen.

6. Bezwaren en goedkeuringen

6.1. De bezwaren anderen dan deze betreffende verborgen gebreken m.b.t. de goederen of de facturen dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de 5 dagen na het verkrijgen van de goederen of de facturen, naargelang.

Bij het einde van deze termijn zullen de goederen en de factuur als aanvaard worden beschouwd, zodat elk bezwaar dat aan LPI Belgium toekomt na het verstrijken van deze termijn als onontvankelijk dient te worden beschouwd en de aansprakelijkheid van LPI Belgium niet in het gedrang zou kunnen brengen ten welke titel ook.

6.2. De eventuele zichtbare gebreken van de goederen dienen schriftelijk te worden vastgesteld bij de levering.

7. Waarborg

7.1. De goederen worden gewaarborgd tegen fabricagegebreken gedurende een periode van 6 maanden vanaf de datum van de montage. De waarborg is beperkt tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige stukken naargelang de keuze van LPI Belgium, tot de nodige werken alsook tot de verplaatsing met dien verstande dat elke herstelling wordt verricht in de werkplaats van LPI Belgium.

7.2. De waarborg is slechts geldig indien het materiaal niet werd gewijzigd en werd gebruikt en onderhouden overeenkomstig de voorwaarden van het aanbod of bij gebreke aan bijzondere bepalingen in het aanbod volgens de gebruikelijke uitbatingsvoorwaarden zoals deze vermeld zijn in de catalogi, prospectussen en handleidingen die met de producten worden verschaft.

7.3. Geen enkele vordering tot waarborg tegen verborgen gebreken zou ontvankelijk zijn indien deze niet wordt ingesteld binnen de maand vanaf het ogenblik waarop het gebrek werd of had kunnen worden ontdekt door de medecontractant van LPI Belgium.

8. Verstrijken van de termijn, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

8.1. De niet-betaling van een factuur bij het verstrijken van een termijn, het protest van een waarde zelfs indien deze niet werd aanvaard, elk verzoek tot concordaat, de opschorting van betaling zelfs niet officieel of elk ander feit dat de insolvabiliteit van de medecontractant van LPI Belgium zou kunnen inhouden brengen het verstrijken van de toegestane termijn voor de betaling van het geleverd materiaal of het materiaal dat in aanmaak is met zich mee zodat de prijs ervan onmiddellijk opeisbaar wordt.

8.2. Bij gebreke aan betaling van een vervallen factuur of van ieder ander vervallen bedrag maakt alle andere facturen die werden verzonden aan de medecontractant van LPI Belgium eveneens onmiddellijk opeisbaar.

8.3. De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst in geval een vervallen factuur onbetaald blijft alsook in geval van faillissement, van staking van betaling of van elk ander feit dat de insolvabiliteit van de medecontractant van LPI Belgium met zich meebrengt.

8.4. LPI Belgium is eveneens gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen m.b.t. tot de overeenkomst op te schorten indien de medecontractant onder concordaat wordt gesteld.

9. Overmacht

9.1. Alle gevallen van overmacht, naargelang deze een tijdelijke of definitief obstakel vormen voor de uitvoering van de overeenkomst, schorten de verplichtingen van LPI Belgium op of heffen deze van rechtswege op naargelang het geval en bevrijden LPI Belgium van alle verantwoordelijkheid die hieruit zou kunnen voortvloeien.

9.2. Worden o.a. beschouwd als dusdanige gevallen van overmacht oorlog, burgerlijke wantoestanden en soortgelijke evenementen, beslissingen of daden van publieke autoriteiten, al dan niet algemene stakingen, lock-out, syndicale wantoestanden, vertraging veroorzaakt door fabrikanten, leveranciers, vervoerders, branden, epidemieën, onweer of elke andere oorzaak die onafhankelijk is van de wil van LPI Belgium.

10. Slotbepalingen

10.1. De eventuele nietigheid van alle of een deel van de bedingen vervat in de huidige algemene voorwaarden zal zonder invloed zijn op de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen en de juridische handeling waar ze betrekking op heeft.

10.2. Elke betwisting van welke aard ook tussen partijen is uitsluitend beheerst door de Belgische wet en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Nijvel.

Nederlands